Polityka prywatności

Aktualizacja: 2022-05-02.

MAX Burgers Aktiebolag chroni prywatność osób korzystających z niniejszej platformy (zwanych dalej „Użytkownikami”). Gdy Użytkownik kontaktuje się z MAX w dowolny sposób, może to oznaczać, że jego dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail, numer PESEL, numer telefonu itp.) będą przetwarzane przez MAX. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu opisanie powodów, dla których MAX przetwarza dane osobowe Użytkowników, sytuacje, w których do tego dochodzi oraz sposobów przetwarzania tych danych. Znajdują się tu również informacje na temat obowiązków MAX oraz praw Użytkowników. Użytkownicy mogą zapoznać się wyłącznie z częścią niniejszej Polityki prywatności, która jest nich istotna.

Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie opisano w niniejszej Polityce prywatności, jest MAX Burgers Aktiebolag (zwana dalej „MAX”). Oznacza to, że MAX określa cele, w których musi przetwarzać dane osobowe Użytkowników i że ponosi za to główną odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i/lub przetwarzania przez MAX danych osobowych Użytkownika można kontaktować się z MAX pod adresem info@max.se lub pod nr telefonu 0920–89000.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące powodów, dla których MAX przetwarza dane osobowe Użytkowników, jakie to dane i czy komukolwiek są one udostępniane. Podzielono je na informacje dla konsumentów (osoby fizyczne) i przedstawicieli firm.

W następnej – wspólnej dla obu grup – części opisano miejsce przechowywania danych osobowych Użytkowników oraz sposoby ich ochrony. W tym miejscu zawarto również informacje na temat praw Użytkowników oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań, dochodzenia swoich praw lub wyrażenia niezadowolenia na konkretny temat.

Konsumenci

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Realizacja umów z klientami konsumenckimi

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w tym celu?

MAX przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zawartych z nimi umów, na przykład aby odebrać i obsłużyć złożone zamówienie, aby przesłać informację, że dane zamówienie jest gotowe i aby móc je później dostarczyć. MAX musi również posiadać możliwość zarządzania płatnością Użytkownika na rzecz MAX. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przechowywanie danych kart kredytowych (Płatności cykliczne / EasyPayment), zastosowane zostanie rozwiązanie dotyczące tokenizacji dostarczone przez dostawcę obsługującego płatności dla MAX. Dane kart płatniczych nigdy nie są przechowywane w żadnej z usług internetowych MAX.

Przetwarzanie przez MAX danych osobowych, odbywa się w oparciu o umowę, którą Użytkownik zawarł z MAX lub którą zamierza zawrzeć (w procesie wypełnienia umowy).

Ile wynosi okres przechowywania danych osobowych Użytkownika?

MAX przechowuje dane Użytkowników w celu administrowania i realizacji zamówienia, a także przez krótki czas po jego zrealizowaniu, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od ostatniej czynności.

Komu udostępniane są dane osobowe Użytkowników?

Partnerzy mogą wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w imieniu MAX, ale wyłącznie do celów określonych w niniejszym dokumencie. Nie wolno im też ich zachowywać po zakończeniu współpracy. MAX nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.

Marketing skierowany do konsumentów

Dlaczego MAX przetwarza dane osobowe Użytkowników w tym celu?

Podobnie jak inne firmy lub organizacje, MAX posiada interes w związku z marketingiem dotyczącym zarówno siebie jako firmy, jak i własnych produktów osobom, które są lub chcą zostać klientami MAX. Dlatego właśnie MAX przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych (skierowanych do konsumentów). Kiedy MAX przetwarza dane osobowe, które zbiera, aby promować siebie oraz swoje produkty, jest to w ocenie MAX tzw. określony prawnie „uzasadniony interes”. MAX będzie m.in. rozsyłać i/lub przedstawiać oferty i rabaty m.in. za pośrednictwem e-maili, SMS-ów lub mediów społecznościowych.

Dane osobowe wykorzystywane w przygotowaniach do działań marketingowych i w samym marketingu to zwykłe informacje, które nie są wrażliwe i które w wielu przypadkach są dostępne w publicznych rejestrach lub które dobrowolnie przekazali sami Użytkownicy. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Użytkownika. MAX zbiera również informacje, takie jak numer telefonu, adres e-mail, adres i adres pocztowy ze źródeł publicznych, takich jak: Szwedzki Urząd Podatkowy lub od indywidualnych dostawców adresów. W przypadku, gdy dane Użytkownika pochodzą od strony trzeciej, MAX w komunikacji z Użytkownikiem określi, kto jest stroną trzecią.

Użytkownik zawsze ma prawo do samodzielnego decydowania na temat sposobu otrzymywania ofert, odpowiadając „tak” lub „nie” na przykład na wiadomość e-mail lub SMS.

Ile wynosi okres przechowywania danych osobowych Użytkownika?

MAX przechowuje dane Użytkownika tak długo, jak długo utrzymuje relację z klientem, np. gdy Użytkownik posiada swoje konto użytkownika online, ale maksymalnie przez 24 miesiące od jego ostatniego kontaktu z MAX.

Komu udostępniane są dane osobowe Użytkowników?

Partnerzy mogą wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w imieniu MAX, ale wyłącznie do celów określonych w niniejszym dokumencie. Nie wolno im też ich zachowywać po zakończeniu współpracy. MAX nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.

Profilowanie

MAX oczywiście pragnie, aby informacje, które przedstawia Użytkownikom, były dla nich interesujące i istotne. Dlatego w związku z marketingiem MAX wykonuje zatem tak zwane profilowanie. Oznacza to na przykład, że MAX sprawdza historię zamówień Użytkownika lub produkty, którymi się interesuje, aby móc przedstawić mu oferty, które zdaniem MAX przypadną mu do gustu.

Jeśli Użytkownik zezwoli na udostępnianie swojej lokalizacji na urządzeniu mobilnym lub komputerze, będzie ona używana do dostosowywania usług internetowych MAX i zapewnienia odpowiedniego komfortu ich użytkowania. MAX może również korzystać z lokalizacji Użytkownika w celu prezentowania mu ofert lokalnych.

Użytkownik w każdej chwili może poinformować MAX, aby firma nie stosowała profilowania lub że nie życzy sobie otrzymywać  ciągłego marketingu bezpośredniego od MAX. W tym celu należy skontaktować się z MAX za pomocą wiadomości e-mail info@max.se lub telefonicznie pod nr (+46) 0920–89000 i poprosić o pomoc w celu zablokowania tych funkcji.

Odmowa przyjmowania reklam

Dlaczego MAX przetwarza dane osobowe Użytkowników w tym celu?

Jeśli Użytkownik przekazał wiadomość, że nie jest zainteresowany otrzymywaniem treści marketingowych od MAX, MAX musi być w stanie spełnić tę prośbę, a następnie wciągnąć dane osobowe Użytkownika na listę danych zastrzeżonych (w przeciwnym razie MAX nie ma możliwości zachowania informacji, że Użytkownik nie życzy sobie otrzymywać reklam w przyszłości).

Przetwarzane przez MAX informacje to imię i nazwisko, numer telefonu i adres pocztowy. W trosce o prywatność Użytkownika MAX nie będzie sprawdzać, czy Użytkownik mieszka pod wskazanym adresem, dlatego należy pamiętać o samodzielnej aktualizacji informacji w przypadku przeprowadzki. MAX przetwarza dane w oparciu o obowiązek prawny.

Ile wynosi okres przechowywania danych osobowych?

MAX przechowuje informacje tak długo, jak długo są one istotne, tj. jak długo musimy zapewniać, że nie przetwarzamy danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych.

Konto użytkownika i klub klienta

W celu administrowania kontem użytkownika lub klubem klienta MAX i wypełniania zobowiązań, MAX musi przetwarzać niektóre dane osobowe Użytkownika. Chodzi m.in. o dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail lub historia zamówień Użytkownika. Obejmują one również hasło podane podczas rejestracji konta, które aktywuje logowanie do konta użytkownika. Dane te przechowywane są w postaci zaszyfrowanej. Użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiednio silnego hasła i utrzymywanie go w tajemnicy.

Dane osobowe Użytkownika są w tym przetwarzane przez MAX na podstawie określonego prawnie „wypełniania warunków umowy”.

Profilowanie itp.

Aby MAX, zgodnie z zobowiązaniami związanymi z klubem klienta, mógł oferować dopasowane do Użytkowników oferty, MAX korzysta z informacji na temat zazwyczaj zamawianych przez Użytkownika produktów (tj. historii zamówień).  Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na przekazanie informacji lub nie wyrazi zgody na profilowanie, MAX będzie w takim przypadku przekażywać Użytkownikowi jedynie ogólne oferty.

Ile wynosi okres przechowywania danych osobowych Użytkownika?

MAX przechowuje dane Użytkownika tak długo, jak długo jest on zarejestrowanym użytkownikiem i/lub członkiem klubu klienta oraz przez okres 24 miesięcy po zakończeniu użytkowania platformy bądź ustaniu członkostwa.

Komu udostępniane są dane osobowe Użytkowników?

Partnerzy mogą wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w imieniu MAX, ale wyłącznie do celów określonych w niniejszym dokumencie. Nie wolno im też ich zachowywać po zakończeniu współpracy. MAX nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.

Ankiety konsumenckie

MAX przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu przesyłania ankiet konsumenckich.

MAX korzysta z różnych podmiotów (stron trzecich) do przeprowadzania różnych ankiet w imieniu MAX. Powodem kontaktu z Użytkownikiem w związku z taką ankietą nie jest figurowanie jego danych w rejestrach MAX, lecz w rejestrach stron trzecich, na przykład z powodu zarejestrowania się przez Użytkownika się jako osoba zainteresowana do udziału w różnych ankietach. Możemy jednak kontaktować się z takimi podmiotami i wysyłać ankiety za ich pośrednictwem, co z punktu widzenia RODO oznacza, że MAX przetwarza również dane osobowe – a tym samym jesteśmy administratorem danych osobowych.

MAX kontaktuje się wyłącznie ze stroną trzecią i informuje, którą ankietę należy przekazać Użytkownikom oraz do jakiej grupy docelowej ma ona być skierowana.

MAX przetwarza dane osobowe Użytkowników w oparciu o zasadę wyważenia interesów, w ramach której oceniamy, że mamy uzasadniony interes w wysyłaniu ankiet związanych z naszą działalnością i oferowanymi przez nas produktami w celu analizy, rozwoju i usprawnienia działalności MAX. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie brać udziału w przyszłych ankietach, możesz skontaktować się z MAX pod adresem  info@max.se lub kliknąć link podany w każdej wysyłanej wiadomości dotyczącej ankiet.

Ile wynosi okres przechowywania danych osobowych Użytkownika?

MAX przetwarza dane Użytkowników w celu przeprowadzenia ankiety, a następnie zachowuje je przez krótki czas po jej zakończeniu.

Komu udostępniane są dane osobowe Użytkowników?

MAX nie udostępnia danych osobowych żadnym stronom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Analiza i rozwój usług internetowych

Aby móc wykrywać problemy z naszymi usługami internetowymi, rozwijać je i ulepszać oraz jeszcze bardziej uatrakcyjniać je dla Użytkowników jako klientów, MAX musi między innymi przeprowadzać analizy korzystania z tych usług oraz wyniki. Przykładowo MAX może gromadzić informacje techniczne, takie jak rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia, na przykład numer IMEI, token urządzenia, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej urządzenia, adres IP, numer telefonu komórkowego używany przez urządzenie, informacje o sieci komórkowej, wersje systemu operacyjnego i przeglądarki. Mogą do nich należeć również szczegółowe informacje o wizytach w usługach internetowych MAX, w tym między innymi dane o ruchu internetowym, blogach i innych danych dotyczących komunikacji.

Przetwarzanie danych osobowych, które MAX ma prawny obowiązek przeprowadzać

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w tym celu?

MAX ma prawny obowiązek podejmowania określonych środków, na przykład po zawarciu umowy z Użytkownikiem. Oznacza to na przykład, że na MAX spoczywa obowiązek prowadzenia rzetelnej księgowości.  W tym celu MAX musi przetwarzać niektóre dane osobowe Użytkowników i wykonuje to w celu wypełnienia odpowiedniego obowiązku prawnego.

Ile wynosi okres przechowywania danych osobowych Użytkownika?

Dane te są przechowywane tak długo, jak wymaga tego obowiązek prawny, ale MAX nie ma prawa wykorzystywania ich do żadnych innych celów.

Komu udostępniane są dane osobowe Użytkowników?

MAX nie udostępnia danych osobowych żadnym stronom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Ochrona praw i interesów Użytkowników

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w tym celu?

Aby chronić swoje interesy w przypadku ewentualnego sporu lub podobnej sytuacji, aby móc zapobiegać wszelkim oszustwom, innym naruszeniom prawa lub niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług online. W tym celu dane mogą być przechowywane przez okres do 10 lat, ale nie dłużej niż jest to konieczne. MAX może je udostępniać m.in. sądom lub władzom.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes MAX w ustaleniu, dochodzeniu, zbadaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Monitoring kamerowy – nagrania z monitoringu

MAX uważa, że naszym wspólnym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa wizyt w MAX. Dlatego w niektórych restauracjach MAX stosowane są kamery bezpieczeństwa w celu ochrony klientów, personelu i mienia przed przestępstwami. Oznacza to, że MAX może przetwarzać dane osobowe, takie jak zdjęcia osób. Nagrania z monitoringu są przekazywane jedynie policji na specjalne życzenie, gdy jest to wymagane do celów prowadzenia śledztwa w związku z popełnionym przestępstwem. Nagrania z monitoringu są kasowane po 30 dniach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy MAX, aby zapobiegać przestępczości i zniechęcać do niej.

Miejsce przechowywania danych osobowych Użytkowników

MAX zawsze stara się przechowywać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników na terenie UE/EOG. Jednak w wyjątkowych przypadkach dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane za pośrednictwem naszych dostawców lub przedstawicieli do krajów spoza UE/EOG i przetwarzane tam. W przypadkach, w których to nastąpi, MAX zapewni, że przekazanie takie odbędzie się na podstawie tak zwanych standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej lub wiążących reguł korporacyjnych, uzupełnionych technicznymi i administracyjnymi zabezpieczeniami uznanymi za niezbędne do zapewnienia zasadniczo poziomu ochrony danych równoważnego z poziomem przewidzianym na terenie UE/EOG.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników chronione są za pomocą zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. W przypadku przekazywania danych osobowych będą one szyfrowane. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny, dostęp do danych jest monitorowany i ograniczony jedynie do osób, których obowiązki tego wymagają.

Prawa Użytkownika

Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z MAX (info@max.se) i zażądać wglądu do przetwarzanych przez MAX danych osobowych, które dotyczą tego właśnie Użytkownika.

Prawo do poprawiania danych osobowych

Użytkownik ma prawo skontaktować się z MAX w dowolnym momencie i zażądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zwrócić się do MAX o usunięcie jego danych osobowych. Nawet jeśli Użytkownik zwróci się do MAX o usunięcie jego danych osobowych, niekiedy może nie być możliwości usunięcia niektórych z nich, np. gdy zachowanie tych danych jest prawnie wymagane lub gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do obrony lub dochodzenia interesów prawnych MAX. W takich przypadkach zablokujemy wykorzystanie danych osobowych Użytkownika do celów, dla których pragnie on je usunąć.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, na przykład w oczekiwaniu na sprawdzenie i ewentualne poprawienie nieprawidłowych danych. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub usunięcie ich może oznaczać, że MAX nie będzie w stanie wypełnić zobowiązań wobec niego.

MAX ma również obowiązek poinformować Użytkownika, gdy ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych zostanie zakończone.

Prawo sprzeciwu

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez MAX, na przykład w celu przeprowadzania marketingu bezpośredniego. Obejmuje to wszelkie profilowanie Użytkownika, które przeprowadza się w takich celach. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, MAX niezwłocznie zaprzestanie tego przetwarzania. Ważne: jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat usług MAX, nie jest to przykład marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przenieść je do innego administratora danych osobowych. Jest to tak zwane prawo do przenoszenia danych. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych przekazanych nam przez Użytkownika, które są przetwarzane automatycznie przez MAX i które przetwarzamy w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy lub w wyniku wyrażenia przez niego zgody.

Skargi

W przypadku uwag lub skarg dotyczących przetwarzania przez MAX danych osobowych Użytkownika, należy skontaktować się z MAX pod adresem: info@max.se. Chętnie pomożemy. Jeśli wbrew wszelkim przeciwnościom nie uda się nam wspólnie znaleźć rozwiązania, Użytkownik może zwrócić się do szwedzkiego Urzędu Ochrony Prywatności, który jest organem nadzorczym ds. przetwarzania danych osobowych.

Ze szwedzkim Urzędem Ochrony Prywatności można się skontaktować pod adresem:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Sztokholm, Szwecja
E-mail: 
imy@imy.se
Nr wewnętrzny: 
(+46) 08-657 61 00
https://www.imy.se/

Zmiany w polityce prywatności

Informacje o stale wprowadzanych drobnych zmianach w Polityce prywatności MAX są przekazywane za pośrednictwem strony internetowej. Istotne zmiany w sposobie obsługi danych Użytkownika przekazywane są za pośrednictwem wiadomości e-mail (jeśli MAX posiada dostęp do adresu e-mail Użytkownika), SMS-a lub listu. W przypadku uwag na temat postępowania MAX z danymi osobowymi w wyniku zmiany, można skontaktować się z działem obsługi klienta MAX pod adresem info@max.se.

Cookies Policy

Read our cookie policy »